Stanovy

Združenie urbariátu, pozemkové spoločenstvo SELCE


Čl. 1
Úvodné ustanovenie

1.    Stanovy Združenia pozemkového spoločenstva Selce (ďalej len Stanovy) sú spracované v súlade so zákonom č. 181/95 Z.z. o pozemkových spoločenstvách § 12, odst. 2. a Zmluvy o založení.
2.    Účelom stanov je podrobnejšie stanoviť tie náležitosti, ktoré sú predmetom zmluvy o založení.


Čl. 2
Vznik spoločenstva

1.    Spoločenstvo vzniklo obnovením bývalého Urbariátu, Pasienkového a Kuriálneho spolku na ustanovujúcom Valnom zhromaždení dňa 29.8.1992 a podľa zákona 83/90 o združovaní občanov zapísané do registra Ministerstva vnútra SR.
2.    Zákonom č. 187/93 Z.z. bol doplnený zákon č. 330/91 o pozemkových úpravách a pozemkových spoločenstvách, ktorý zrušil registráciu na MV SR a spoločenstvo bolo zapísané do Evidencie spoločenstiev na Obecnom úrade v Selciach 23.3.1994.
3.    Zákonom č. 181/95 Z.z. o pozemkových spoločenstvách sa zrušila registrácia v Evidencii spoločenstiev a Rozhodnutím Obvodného úradu v Banskej Bystrici zo dňa 7.6.1996 bola vykonaná registrácia na tomto úrade.


Čl. 3
Valné zhromaždenie

1.    Valné zhromaždenie (ďalej len VZ) je uzatvoreným zasadnutím členov spoločenstva.
2.    Organizačná štruktúra orgánov spoločenstva je uvedená v Zmluve o založení.
3.    Valné zhromaždenie vedie člen výboru spoločenstva, alebo schválený člen spoločenstva - predsedajúci.
4.    Predsedajúci pri vedení schôdze a diskusie udeľuje slovo členom komisie a členom spoločenstva (zástupcom). Odoberá slovo v prípadoch, keď dochádza k rušivej diskusii, predmet diskusie nesúvisí s činnosťou spoločenstva a programom VZ, a keď dochádza k osobným útokom môže diskusiu ukončiť.
5.    Voľby výboru dozornej rady (ďalej len DR) a komisie riadi na VZ mandátová - volebná komisia, ktorá určí - navrhne aj spôsob voľby (tajné, verejné) a vyhlasuje výsledok volieb.
6.    VZ schvaľuje tvorbu rezerv na pestevnú činnosť a iné výdavky na nasledovný rok.


Čl. 4
Výbor spoločenstva

1.    Funkcie výboru a ich náplň:

 • Predseda spoločenstva - ako štatutárny zástupca. Jeho náplň je vymedzená Zmluvou o založení, čl. 8.
 • Zástupcu predsedu počas jeho neprítomnosti volí výbor
 • združenia ZUPS
 • Ekonomický pracovník - vykonáva všetku ekonomickú činnosť a zabezpečuje styk s finančnými, daňovými a inými orgánmi.
 • Lesník - výkonná činnosť súvisiaca s hospodárením v lesoch.
 • Člen výboru - majetkové vzťahy (príst. listina, evidencia členov, dedičské rozhodnutia, rozhodnutia Pozemkového fondu a pod.
 • Člen výboru - výkonná činnosť podľa určenia, zapisovateľ.

2.    Zasadá najmenej jedenkrát za štvrťrok (podľa Zákonníka práce). Zo zasadania sa spracúva písomný doklad - zápisnica.
3.    Schvaľuje funkcionárov spoločenstva nevyhnutných pre jeho výkonnú činnosť (lesník, ekonomický pracovník, pokladník, odborný lesný hospodár (OLH) a pod.). Výsledok zverejňuje na prístupnom mieste pre členov.
4.    Vedie a archivuje dokumentáciu spoločenstva podľa všeobecne platných predpisov.
5.    Schvaľuje dodávateľov prác v lesnom hospodárstve, odberateľov dreva a prenajímateľov pôdy.
6.    Rozhoduje o jednorazových výdavkoch maximálne do výšky 995,82 euro.
7.    Poveruje predsedu spoločenstva, prípadne ekonomického pracovníka uzatváraním pracovného pomeru podľa osobitných predpisov (podľa Zákonníka práce).
8.    Poveruje predsedu spoločenstva a ekonomického pracovníka uzatvárať v rámci odberateľsko-dodávateľských vzťahov kúpno-predajné a nájomné zmluvy, rozhodovať o daňových priznaniach a dispozičným právom s prostriedkami v peňažných ústavoch.
9.    Informuje vhodným spôsobom členov o možnosti odpredaja svojich podielov.
10.   Pre voľby do orgánov spoločenstva predkladá VZ svoj návrh kandidátov.
11.   Odstupuje prijaté sťažnosti k prerokovaniu DR.

 

Čl. 5
Predseda spoločenstva

1.    Navrhuje rozdelenie funkcií vo výbore, dáva o nich hlasovať a určuje ich náplň.
2.    Predkladá návrhy VZ na zánik mandátu členovi výboru, dozornej rady a zmierovacej komisie.
3.    Má právo zmeniť, opraviť, pozastaviť výkon a konanie člena výboru, pokiaľ to okolnosti vyžadujú. O svojom konaní informuje výbor.
4.    Spolupracuje s dozornou radou a zmierovacou komisiou pri jej činnosti.
5.    Písomne vyzýva náhradníka k nastúpeniu do funkcie v orgánoch spoločenstva.
6.    Vydáva záväzné pokyny pre dodržiavanie ochrany a bezpečnosti práce, protipožiarne opatrenia a kontroluje ich dodržiavanie.


Čl. 6
Dozorná rada


1.    Prvé zasadnutie DR zvoláva predseda spoločenstva do 10 dní od zvolenia a navrhuje kandidáta na predsedu, ktorý je schválený nadpolovičnou väčšinou členov DR.
2.    Činnosť DR riadi jej predseda.
3.    Predseda DR má právo zúčastňovať sa na zasadaniach výboru spoločenstva a zmierovacej komisie.
4.    Vykonáva svoju činnosť v zmysle platných predpisov.
5.    Zo zasadania vedie písomné záznamy.


Čl. 7
Zmierovacia komisia

1.    Zloženie zmierovacej komisie:

 • predseda spoločenstva
 • predseda dozornej rady
 • volený zástupca členov spoločenstva

2.    Zmierovaciu komisiu zvoláva predseda spoločenstva pri písomnom podaní sťažnosti člena, ak predmet sťažnosti sa dotýka jeho práv.
3.    Komisia začína činnosť na podnet predsedu spoločenstva.


Čl. 8
Náhradníci

1.    Do kolektívnych orgánov spoločenstva volí VZ z navrhnutých kandidátov celkom 11 členov (ý do výboru, 3 do DR a 1 do ZK) a 3 náhradníkov podľa poradia z najväčším počtom hlasov.
2.    Náhradník sa stáva členom orgánu po písomnom vyzvaní predsedu spoločenstva.


Čl. 9
Prístupová listina

1.    Prístupová listina je dokument po ktorej podpísaní sa vlastník podielov stane členom spoločenstva. V prípade nášho "Združenia" ide o "Zoznam oprávnených osôb".
2.    Podpísaním prístupovej listiny vlastník podielov prejavuje súhlas so zmluvou a stanovami.
3.    Prístupovú listinu podpisuje vlastník podielov priebežne v roku, v čase úradných hodín v kancelárii spoločenstva, na VZ, vždy však po preukázaní vlastníctva k podielom (dedičské rozhodnutie, kúpna zmluva a pod.)
4.    Prístupová listina sa považuje za súčasť zmluvy. Pre veľký počet členov, a tým aj listín, sú tieto dokumenty uložené v trezorovej skrini spoločenstva.
5.    Podpísanie prístupovej listiny sa vedie v evidencii členov spoločnosti.


Čl. 10
Práva a povinnosti člena spoločenstva

1.    Práva člena

 • navrhovať kandidátov do orgánov spoločenstva
 • prednostné právo na využívanie spoločného majetku
 • členovia rodinných zoskupení pre účely hlasovania si určia zástupcu na ktorého prechádza hlasovacie právo

2.    Povinnosti člena

 • zástupcovia rodinných zoskupení informujú o priebehu a prijatých záveroch na VZ svoju skupinu členov
 • v prípade neúčasti na VZ, splnomocnený zástupca dohodne svojho zástupcu z ďalších členov zoskupenia, alebo iných členov spoločenstva
 • oznamovať výboru zmeny, ktoré súvisia s evidenciou členov (napr. zmena bydliska a pod.)


Čl. 11
Voľby orgánov spoločenstva a hlasovanie

1.    Kandidáti navrhnutí členmi (zástupcami) spoločenstva sa zapíšu na kandidátku za navrhnutých kandidátov výboru.
2.    O výsledku volieb rozhoduje:

 • počet hlasov
 • pri rovnosti hlasov - poradie na kandidátke

3.    Kandidáti, ktorí podľa výsledku volieb sa nestali členmi orgánov spoločenstva, sú náhradníkmi do týchto orgánov (čl. 7, bod 1)
4.    Kandidátku alebo hlasovací lístok dostane pozvaný zástupca členov zároveň s pozvánkou na VZ. Kandidátka sa odovzdá pri prezentácii do osobitnej urny.


Čl. 12
Hospodárenie spoločenstva

1.    Účtovná evidencia od 1. 1. 2008 sa bude viesť v podvojnom účtovníctve (Zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve)
2.    Príjmy spoločenstva budú tvoriť:

 • zápisné členov
 • príjmy z predaja výrobkov z lesa (drevo, čačina, vianočné stromčeky a pod.)
 • príjmy za prenájom poľnohospodárskej pôdy
 • príjmy za predaj pozemkov
 • ostatné príjmy.


3.    Výdavky spoločenstva budú tvoriť:

 • výdavky na obhospodarovanie spoločných nehnuteľností
 • výdavky na obstarávanie nehmotného a hmotného majetku
 • dane, poistné, správne poplatky
 • režijné výdavky
 • vyplácané odmeny členom na základe pracovno-právnych zmlúv a štatutárnym orgánom
 • vyplácané majetkové podiely členom
 • ostatné výdavky


4.    Finančné prostriedky spoločenstva budú vedené na účtoch v peňažných ústavoch podľa rozhodnutia výboru. Disponovať s nimi budú funkcionári výboru podľa podpisového vzoru. Pokladničná hotovosť bude doplňovaná podľa potreby.
5.    Spoločenstvo je povinné zostaviť za každý rok účtovnú závierku (Zákon č. 181/95 z., § 18, odst. 2), ktorú z hľadiska správnosti overuje dozorná rada.


Čl. 13
Rôzne

1.    Odbornú správu lesov zabezpečuje v súlade s príslušnými predpismi odborný lesný hospodár (OLH). Zákon č. 100/77 z., § 14 a Osvedčenie Lesného úradu BB č. 314/24/1993 pre ZUPS Selce.
2.    Výkon práva poľovníctva bude posúdený za nájomnú úhradu a pomerné zastúpenie vlastných členov - poľovníkov Poľovníckeho združenia "Žiare" Selce.


Čl. 14
Záverečné ustanovenia

1.    Stanovy sú súčasťou "Zmluvy o založení ZUPS Selce".
2.    Stanovy nadobúdajú účinnosť dňom schválenia Valným zhromaždením a nadobudnutím účinnosti "Zmluvy o založení ZUPS Selce" registráciou.
3.    Dňom nadobudnutia účinnosti stanov sa rušia predchádzajúce stanovy (z 24.2.1996).V Selciach, 28. februára 2004
- zmena 12.1.2011