Tetrmín konania Valného Zhromaždenia ZUPS Selce

Dňa 16.5.2015 sa konalo  v Kultúrnom dome v Selciach Valné zhromaždenie právoplatných zástupcov členov a vlastníkov združenia urbariátu pozemkového spoločenstva Selce. Spolu bolo prizvaných 794 členov . preto bolo zasadnutie rozdelené na dve čiastkové rokovania a to o 8,30 hod a o 13,00 hod.

Na rokovanie o 8,30 hod. bolo prizvaných 371 členov, čo podľa schváleného hlasovacieho poriadku predstavovalo 2146 hlasov. Rokovania sa zúčastnilo 242 členov, čo predstavovalo 1451 hlasov  tj. 67,61% účasť. Rokovanie bolo uznášaniaschopné.

Na rokovanie o 13,00 hod bolo prizvaných 423 členov čo podľa schváleného hlasovacieho poriadku predstavovalo 423 hlasov. Rokovania sa zúčastnilo 225 členov, ćo predstavovalo 225 hlasov tj. 53,19 % účasť. Rokovanie bolo uznášaniaschopné.

Spolu po sčítaní z prizvaných 794 členov bolo teda prítomných 467 členov čo predstavovalo 1676 hlasov t.j. 65,24 %. Valné zhromaždenie sa tak stalo uznášaniaschopné.

V programoch oboch zasadnutí bolo prednesené : Správa o činnosti a hospodárení združenia za rok 2014, Správa o finančnom hospodárení združenia za rok 2014, Správa Dozornej rady za rok 2014, Plán hospodárskej činnosti na rok 2015, Správa o vyhodnotení splonomocnení rodinných zoskupení a navrhnutie systému hlasovania na Valnom zhromaždení.

V roku 2013 z titulu silnej veternej kalamity sa plán ťažby drevnej hmoty prekročil o 750 m3 / pre informáciu , plán ťažby na jeden rok máme stanovený hosp. plánom na cca 1500 m3 /preto na rok 2014 bol stanovéný plán len na 800 m3.  15.mája 2014 naše porasty opäť napadla veterná kalamita a tak celková čiastka ku koncu roka predstavovala vyťaženú drevnú hmotu v objeme 2182 m3. Z tohto dôvodu bol plán na rok 2015 pre ťažbu stanovený len na 1030 m3 a v tom je ešte zarátané doťaženie po kalamite.

Z kalamitného dreva, okrem predaja odberaťelovi bola možnosť pre podielnikov zabezpečiť si palivové drevo samovýrobou . Výbor združenia ale dal aj možnosť hlavne starším občanom odkúpiť si palivové drevo štiepané zo skládky o ktoré bolo dosť veľký záujem. Momentálna situácia v samovýrobe - dočisťujú sa len porasty po kalamite, či bude aj štiepané drevo rozhodne výbor združenia s Odborným lesným hospodárom po polročnej bilancii.

Záverom rokovaní prebehla aj diskusia kde boli odsúhlasené čiastky na pesťevnú činnosť, na osádzanie hraničných kopcov, uhadzovanie a pálenie haluziny, čistenie potokov po ťažbe a na úpravu a obnovu lesných ciest a skládok. Ďalej bola odsúhlasená výška finančnej čiastky pre členov na vyplatenie dividend, tieto budú v druhej polovici roka podielnikom zasielané poštou.

Na záver diskusie vystúpil zo svojim príspevkom Ing.Kotman z OLÚ v BB, kde vysvetlil prítomným podielnikom zmeny v právnej úprave pozemkových spoločenstiev. Podporil predsedu konštatovaním, že počet vlastníkov z roka na rok rastie a doporučil , aby sme sa vrátili k rodinným zoskupeniam pretože to máme zapracované aj vo vlastných stanovách. Ďalej oboznámil prítomných o zmenách pri založení spoločenstva o obmedzeniach s nakladaním podielu spoločnej nehnuteľnosti, o povinostiach pozemkového spoločenstva a jeho členov, o orgánoch pozemkového spoločenstva a pokutách za nedodržanie poviností vyplývajúcich zo  zákona.

Na záver rokovaní bolo prednesené a po prerokovaní  schválené uznesenie.

S jednotlivých čiastkových rokovaní je spísaná spoločná zápisnica, ktorá je pre podielnikov k dispozícii v kancelárii združenia.

Predseda združenia.