Obhospodarovanie

Obhospodarovanie lesov lesného celku (LC) Selce Združením urbariátu, pozemkové spoločenstvo Selce (ZUPS).

 

Podľa účinnosti zákona č. 229/91 Z.z. o prevode vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu a lesnému majetku, zaniklo právo užívania lesov štátnym lesom, ktoré právo nadobudli zákonom SNR č. 81/1949 Z.z.

Po vykonanej reprivatizácii, t.j. vrátení lesného majetku v k.ú. Selce bývalému Urbariátu Selce, Pasienkovému spoločenstvu Selce a Kuriálnemu spolku Selce, ako aj obci Selce a Rímsko-katolíckej farnosti Selce v rokoch 1993-4, začalo novovzniknuté spoločenstvo "Združenie urbariátu, pozemkové spoločenstvo Selce", vykonávať lesnícku činnosť na všetkých uvedených lesných majetkoch.

Rozloha lesov jednotlivých majetkových subjektoch zaradených do jednotlivých kategórií lesov je nasledovné:

 

Majetkový subjektSpôsob užívaniaVýmera lesa v haKategórie lesov (v ha)
Výnosové Účelové Ochranné
Urbár V správe ZUPS Selce 179,61 157,96 12,50 9,15
Pasienkové V správe ZUPS Selce 10,02 10,02 0 0
Kuriál V správe ZUPS Selce 29,52 7,76 7,99 13,77
Obec Selce V nájme ZUPS Selce 8,33 8,33 0 0
Ríms.-kat. cirkev Selce V nájme ZUPS Selce 37,25 32,18 5,07 0
Celkom LC Selce: 264,73 216,25 25,56 22,92

 

Lesy LC Selce orograficky patria do pohoria Nízkych Tatier a sú súčasťou jeho Juhozápadného cípu.

Poloha lesných porastov sa nachádza v nadmorských výškach od 400 m/n.m. v časti "Škrádno" a  do 850 m/n.m. v časti "Ruský Sklad".

V zastúpení hospodárskych drevín je pomer ihličnatých drevín k listnatým 60 : 40. Pri ihličnatých drevinách dominuje smrek , u listnatých buk.

 

Plán hospodárenia v lesnom celku Selce na obdobie platnosti Lesného hospodárskeho plánu (LHP) v rokoch 2010 - 2019.


Na každom lesnom majetku sa v znení Lesného zákona 326/2005 Z.z. musí hospodáriť podľa platného LHP, ktorého platnosť sa každých 10 rokov obnovuje. LC Selce hospodári podľa LHP s platnosťou na roky 2010 - 2019.


Majetkový
subjekt

Druh uží- vania

Výmera lesa 264,73 ha

Ťažba dreva (m3)

Zalesňovanie (ha)

Prere
závka

Ochrana
 lesných kultúr

ihlič.

list.

Spolu

staré holiny

z
ťažby

celkom

prirodz.
zmla-
denie

LUC Selce – predpis LHP
zmena predpisu +

5536

9358

14894

1,62

26,69

28,31

16,75

32,62

 

0

0

0

-

0

0

0

-

 

Celkom predpis 2010 - 2019

5536

9358

14894

1,62

26,69

28,31

16,75

32,62

 

 

Prehľad lesohospodárskych prác v porastoch ZUPS Selce v roku 2019.


Lesohospodárska činnosť na lesných pozemkoch sa vykonávala v zmysle platného hospodárskeho plánu a plánu starostlivosti o lesné pozemky a v zmysle poviností vyplývajúcich z platného zákona o lesoch.

 

Ťažba drevnej hmoty v m3.

LOKALITA                            IHLIČNATÁ m3                   LISTNATÁ m3

                        

                                                    smrek        jedla            buk       javor       hrab        spolu          poznámka / ťažba /

Skalka 4555 a                                  62             -                  20        -             -                 82                            podkôrnik

Skalka 4627                                      -              -                   10        -            -                 10                            výber

Skalka 4557                                     25             -                 162       -             -                187                           výber- obnovná ťažba

Záhradné 4567 b                              -              42                   -        -             -                   42                           kalamita , podkôrnik

Kotliská 4569                                   -               -                   -         -             1                    1                            kalamita - vývraty

Táliky obec.hora 4618                       -               -                  131      -             -                  131                           výber - obnovná ťažba

Farská Táliky, Rus.sklad 4617            -               2                  134       20          -                  156                           výber - obnovná ťažba

Dbanka 4621                                    6              -                    18        -            -                   24                           vývraty, podkôrnik

Trosky 4622                                     14             -                    27        2            -                  43                            výber, obnovná ťažba

Nemčianska dolina 4634                     2             -                     -          -            -                    2                            podkôrnik , lapáky

Malá dolinka 4631 b                           4             -                     -          -            1                    5                           výchovná prebierka

Malá dolinka 4632 b                           2             -                     -          -            7                    9                           výchovná prebierka

Nemčianska dolina 4637 b                  5             -                     2         2            1                   10                           výchovná prebierka

Selčianska dolina 11                           2            -                      -         -             1                    3                            výchovná prebierka

Ukačová 16                                       -             -                      -         -             9                    9                             výchovná prebierka

Ukačová 14 b                                     -            -                      -         -             4                     4                             obnovná - výber

Ukačová 18                                        -            -                      5        -              -                     5                             obnovná - výber

Kotliská 4                                           5           -                       -        -             -                      5                             kalamita,podkôrnik

Majerove zeme 4529 a,c                   307          -                       -        -             -                   307                             kalamita, podkôrnik

Spolu :                                             434        44                   509      24         24                 1035 m3

 

Ťažba prebiehala aj na poľnohospodárskych pozemkoch porastených stromami- takzvané Biele plochy, kde bolo umožnené podielnikom vychystať 7 mrm palivového dreva. Rolnícke družstvo v Selciach zabezpečilo v čase vegetačného pokoja výrub náletových drevín a kríkov na poľnohosp. plochách  ktoré majú v užívaní najmô v lokalitách Dúbrava, Rovne, Bánovka. Časť z takto vyťaženej drevnej hmoty  - 20 m3 hrúbia, bolo vyčlenené na výrobu štiepaného palivového dreva pre členov nášho združenia.

Spolu lesné pozemky                ihličnaté 478 m3                       listnaté   557 m3                       1035 m3

Biele plochy (poľnohosp.poz.)           -                                           listnaté     10 m3                           10 m3 / na palivové drevo /

Spolu sa za rok 2019 vyťažilo 1045 m3  drevnej hmoty – hrúbia.  Plán na rok 2019 bol 1448 m3 .

Podiel kalamitnej ťažby ja 46% z celkovej ročnej ťažby. Išlo najmä o spracovanie podkôrnikovej kalamity smreka a jedle v lokalitách Majerove zeme, Skalka, Záhradné podľa potreby v priebehu celého roka. Menší podiel kalamity pripadol na spracovanie bukových vývratov a zlomov spôsobených vetrom a snehom.

V mesiacoch Január, September a Október sme previedli obnovnú ťažbu v lokalitách Skalka, Táliky a Ruský sklad so zameraním na uvolnenie prirodzeného zmladenia buka a  jedle ,najmä formou výberu.

V lokalitách Malá dolinka a Ukačová boli prevedené výchovné ťažby - prebierky na plochách 2,38 ha.

Členom pozemkového spoločenstva  bolo umožnené spracovať 409,5 prm palivového dreva, / hrúbie aj haluzina /z toho 76 prm štiepaného paliva a 5,87 m3 ihličnatej guľatiny.

Odbyt vačšiny vyťaženej drevnej hmoty v objeme 885,41 m3 zrealizovala firma Barlík s.r.o.

 

Práce v pestovaní lesa:

1.Zalesňvacie práce - umelá obnova lesa.

V rámci umelej obnovy lesa sa vysadilo v mesiaci oktober 2019,  300 ks sadeníc smreka na vylepšenie rúbanísk vo Farskej hore a na Dbanke. Plán výsadby nebol splnený z dôvodu suchého počasia v mesiaci apríl, a tak tieto úlohy boli presunuté do roku 2020.

2.Ochrana mladých lesných porastov

Nezabezpečené mladé lesné porasty boli v mesiacoch jún - august ošetrené pred burinou vyžínaním na ploche 8,1 ha. Tieto porasty boli ochránené pred zimným ohryzom zverou v mesiaci október , repelentnou látkov Cervakol na ploche 8,2 ha.

3. Prerezávky

V odrastených mladinách v lokalite Škrádno, Ukačová, Nemčianska dolina a Obecná hora v Selčianskej doline bola v priebehu roka prevedená výchova prečistkami, odstraňovaním nežiadúcich drevín a poškodených nekvalitných jedincov na ploche 10,80 ha.

4.Čistenie plôch po ťažbe, príprava plôch na obnovu lesa - uhadzovanie haluziny.

V lokalitách Skalka, Majerove zeme a čiastočne aj Táliky boli ťažbové plochy zväčša vyčistené od zvyškov po ťažbe, haluzina uhádzaná na ploche cca 2 ha. Riešilo sa to v rámci samovýroby palivového dreva - nehrúbia členmi pozemkového spoločenstva v priebeho roka.

5.Ochrana lesa pred podkôrnym hmyzom.

V porastoch s vyšším zastúpením smreka boli zriadené feromónové lapače na sledovanie početnosti a odchyt podkôrneho hmyzu hlavna v časti Majerove zeme a Záhradné. Okrem toho v Nemčianskej doline boli na odchyt podkôrnikov uspôsobené 4 lapáky z oslabených a poškodených smrekov. Lapáky boli následne asanované a spracované v rámci samovýroby dreva.

6.Vyhotovenie programu starostlivosti o les na roky 2020 - 2029, stabilizácia porastových hraníc.

V priebehu roka bolo potrebné zabezpečiť obnovu farebného značenia porastových a vlastníckych hraníc. V lokalite skalka bola z pastvy vyčlenená súvisla časť porastená lesom a začlenená do lesného pôdneho fondu a takto ju bolo možné začleniť do nového programu starostlivosti o les. Geodetické práce zabezpečil Ing.Ondrej Pavlovič, ktorý previedol aj vytýčenie vlastníckych hraníc v lokalite Dúbrava - Sráč so štátnymi lesmi, na vyčlenenie časti  vo vlastníctve ZUPS Selce , ktorú doteraz obhospodarujú Lesy SR.  Tu bola podaná zo strany ZUPS Selce žiadosť o vydanie tejto časti lesa do obhospodarovania. Celý prevod je momentálne v riešení.

  Spracoval :                 Jozef Segeč -  Odborný lesný hospodár

  Za výbor ZUPS Selce : Dušan Mesík - predseda ZUPS Selce

 

                                           Plán lesohospodárskej činnosti na lesných pozemkoch

                                                           v užívaní ZUPS Selce  na rok 2020  


1.Ťažba drevnej hmoty v m3

 Lokalita - č.porastu                   listnatá           ihličnatá      spolu              Poznámka

 Kotliská    4569 a                         45                  5              50              účelový výrub

Záhradné   4568/b                      100                 50            150              maloplošný clonný rub , výber

Farská        4616/a                      150                  -             150              maloplošný clonný rub , výber

Obecná      4618                         120                 30            150              maloplošný clonný rub , výber

Trosky       4622                          550                50             600             maloplošný clonný rub , dorub , výber

Malá dolinka 4630c                      100                20             120             maloplošný clonný rub , výber

podľa výskytu kalamity                                                      200              kalamitná rezerva  

   spolu :                                                                          1420 m3

z tohto množstva plánujeme vyčleniť cca 100 m3 na výrobu štiepaného palivového dreva pre členov združenia čo predstavuje cca 140 prm paliva.  Je predpoklad že zo zvyškov po ťažbe a z rozptýlenej kalamity, bude možné vychystať cca 250 prm palivového dreva.


Práce v pestovaní lesa

1.Zalesňovacie práce - umelá obnova lesa

V priemere 80% odkrytých plôch vzniknutých po ťažbe sa nám darí zabezpečiť z prirodzeného náletu lesných drevín, zvyšok musíme doplniť umelou výsadbou, najma na plochách vzniknutých po spracovaní kalamity. 

V tomto roku plánujeme vysadiť spolu 3850 ks sadeníc , najviac buka 3000 ks, menej duba 300 ks , srekovca 100 ks  a smreka 450 ks.  Potrebné bude doplniť plochy najmä v lokalite Majerove zeme, menej na Skalke a vo Farskej hore.

2.Ochrana mladých lesných porastov

Nezabezpečené mladé lesné porasty bude potrebné ochrániť pred nežiadúcou vegetáciou na ploche 7,1 ha ručným vyžínaním, taktiež pred ohryzom zverou náterom púčikov repelentnou látkou na ploche 8,6 ha.

3.Príprava plôch na obnovu lesa, spolupôsobenie pri prirodzenej obnove.

Odkryté plochy po ťažbách bude treba pripraviť na prirodzenú a umelu obnovu na ploche 3,1 ha. Táto činnosť sa z častí splní v rámci samovýroby palivového dreva členmi združenia.

4.Prerezávky , výseky nežiadúcich drevín,

Odrastené zabezpečené mladiny plánujeme vychovávať v tomto roku na ploche 14,17 ha. Cielom týchto zásahov bude zvyšovať stabilitu lesných porastov a cielene podporovať kvalitné stromy, na úkor nežiadúcich drevín a krovín. Plošné splnenie týchto úloh v tomto roku bude závisieť od hospodárskeho výsledku združenia  v priebehu roka.


Práce v ochrane lesných porastov a lesného pôdneho fondu.

1.Ochrana pred škodlivým pôsobením podkôrneho hmyzu na smrek, borovicu a jedlu.

Škodlivému vplyvu najmä podkôrnikov, lykožrútov sa budeme snažiť zamedziť včasným spracovaním čerstvých vývratov v jarných a letných mesiacoch, ako aj oslabených stromov. Na sledovanie a odchyt lykožrúta smrekového plánujeme prevádzkovať 7 ks fetromonových lapačov a 6 ks lapákov, v porastoch s vyšším podielom smreka v zastúpení. Podľa možností sa použie aj odkôrňovanie čerstvých vývratov a pálenie haluziny pre hmyz atraktívnych zvyškov po ťažbe.

2.Ochrana pred požiarmi

Plánuje sa zabezpečiť ochrannými pochôdzkami v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov , udržiavaním lesných ciest a funkčnosti protipožiarneho náradia a prostriedkov.

3.Ochrana pred krádežami, nepovoleným vstupom do lesa na motorových vozidlách

Zfunkčniť rampy na vstupoch do porastov a opatriť ich dopravnými značkami.

4.Ochrana mladých porastov - žrďovín pred lúpaním zverou.

Cielom tejto činnosti je zamedziť poškodeniu kmienkov nádejných stromov najmä smreka a jedle pred lúpaním kôry, najmä v čase po poslednej prerezávke, alebo po prvej prebierke. Plánuje sa to obväzovaním vytipovaných stromov konármi - zvyškami po výchovných zásahoch. V tomto roku by to bolo potrebné v mladinách v lokalitách Táliky, Farská v počte cca 300 ks.


Ostatné práce.

1.Údržba lesnej dopravnej sieťe

V časti Táliky - Fuggerov dvor, bude potrebné zabezpečiť odvodňovacie rigoly a odrážky na bezpečný odvod presakujúcej vody, v celej dĺžke upraviť a odvodniť lesnú cestu z Trosiek na Dbanku kde plánujeme práce v porastoch.

V porastoch v priestore Tálikov a pod Ruským skladom bude potrebné zrekonštruovať približovavćie lesné pierka s cielom bezpečného približovania drevnej hmoty a zníženie poškodenia a erózie pôdy.

2. Údržba a obnova majetkových a porastových hraníc.

V tomto roku zostáva farebne preznačiť cca 2 km porastových hraníc , najmä na hranici s poľnohospodárskym pôdnym fondom porasteným lesom. V lokalite Dúbrava - Sráč bude potrebné vyrúbať linku majetkovej hranice s Lesmi SR na dĺžke cca 1,2 km.

Počas celého roku podľa potreby v rámci pochvôdzok a ochranných služieb opraviť majetkové hraničné kopce.


Spracoval :         Ing.Jozef Segeč  - odborný lesný hospodár

Za výbor ZUPS :  Dušan Mesík predseda ZUPS Selce

V Selciach 16.3.2020