Obhospodarovanie

Obhospodarovanie lesov lesného celku (LC) Selce Združením urbariátu, pozemkové spoločenstvo Selce (ZUPS).

 

Podľa účinnosti zákona č. 229/91 Z.z. o prevode vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu a lesnému majetku, zaniklo právo užívania lesov štátnym lesom, ktoré právo nadobudli zákonom SNR č. 81/1949 Z.z.

Po vykonanej reprivatizácii, t.j. vrátení lesného majetku v k.ú. Selce bývalému Urbariátu Selce, Pasienkovému spoločenstvu Selce a Kuriálnemu spolku Selce, ako aj obci Selce a Rímsko-katolíckej farnosti Selce v rokoch 1993-4, začalo novovzniknuté spoločenstvo "Združenie urbariátu, pozemkové spoločenstvo Selce", vykonávať lesnícku činnosť na všetkých uvedených lesných majetkoch.

Rozloha lesov jednotlivých majetkových subjektoch zaradených do jednotlivých kategórií lesov je nasledovné:

 

Majetkový subjektSpôsob užívaniaVýmera lesa v haKategórie lesov (v ha)
Výnosové Účelové Ochranné
Urbár V správe ZUPS Selce 179,61 157,96 12,50 9,15
Pasienkové V správe ZUPS Selce 10,02 10,02 0 0
Kuriál V správe ZUPS Selce 29,52 7,76 7,99 13,77
Obec Selce V nájme ZUPS Selce 8,33 8,33 0 0
Ríms.-kat. cirkev Selce V nájme ZUPS Selce 37,25 32,18 5,07 0
Celkom LC Selce: 264,73 216,25 25,56 22,92

 

Lesy LC Selce orograficky patria do pohoria Nízkych Tatier a sú súčasťou jeho Juhozápadného cípu.

Poloha lesných porastov sa nachádza v nadmorských výškach od 400 m/n.m. v časti "Škrádno" a  do 850 m/n.m. v časti "Ruský Sklad".

V zastúpení hospodárskych drevín je pomer ihličnatých drevín k listnatým 60 : 40. Pri ihličnatých drevinách dominuje smrek , u listnatých buk.

 

Plán hospodárenia v lesnom celku Selce na obdobie platnosti Lesného hospodárskeho plánu (LHP) v rokoch 2010 - 2019.


Na každom lesnom majetku sa v znení Lesného zákona 326/2005 Z.z. musí hospodáriť podľa platného LHP, ktorého platnosť sa každých 10 rokov obnovuje. LC Selce hospodári podľa LHP s platnosťou na roky 2010 - 2019.


Majetkový
subjekt

Druh uží- vania

Výmera lesa 264,73 ha

Ťažba dreva (m3)

Zalesňovanie (ha)

Prere
závka

Ochrana
 lesných kultúr

ihlič.

list.

Spolu

staré holiny

z
ťažby

celkom

prirodz.
zmla-
denie

LUC Selce – predpis LHP
zmena predpisu +

5536

9358

14894

1,62

26,69

28,31

16,75

32,62

 

0

0

0

-

0

0

0

-

 

Celkom predpis 2010 - 2019

5536

9358

14894

1,62

26,69

28,31

16,75

32,62

 

 

Prehľad lesohospodárskych prác v porastoch ZUPS Selce v roku 2018.

Ťažba drevnej hmoty- v m3.

LOKALITA                            IHLIČNATÁ                     LISTNATÁ                          SPOLU

Majerove zeme                          341                                 8                                 349

Skalka                                      79                                                                        79   

Záhradné                                  79                                    7                                   86

Obecná hora                              -                                     48                                  48

Farská  hora                               30                                 182                                212

Hlávková, Čachovo                      12                                  50                                  62

Hrachova masť                                                                                                      -

Nemčianska dolina                       -                                                                        - 

Kotliská                                      55                                  43                                  98

Ukáčová                                       3                                  14                                  17 

Spolu lesné pozemky                 599 m3                         352 m3                        951 m3

(Plán na rok 2018 bol 1230 m3 )

Biele plochy (poľnohosp.poz.)       2 m3                               13 m3                          15 m3

Spolu sa za rok 2018 vyťažilo 951.20 m3  drevnej hmoty – hrúbia.  Z uvedeného množstva spracovaného dreva pripadá 809.03 m3 na externého odberateľa ( firmy Barlík ), a 142.17 m3 pre členov pozemkového spoločenstva. Okrem toho v rámci čistenia plôch po ťažbe  pri samovýrobe palivového dreva bolo spracovaných 42.00 m3 nehrúbia (haluziny). Celkove bolo umožnené spracovať pre členov pozemkového spoločenstva 303,50 prm palivového dreva, z toho 112 prm bola štiepaná metrovica pripravovaná na sklade Trosky. 

V ťažbovej činnosti sme sa zamerali na vykonávanie naliehavej ťažby, a to najmä na spracovanie smrekov poškodených podkôrnym hmyzom v objeme 341 m3 ,v lokalitách Majerove zeme. Toto množstvo predstavuje cca 40% z celkovej ťažby . 

Do úmyselnej ťažby patrí aj prevedenie plánovanej rubnej ťažby v lokalite Ruský sklad , Pekáč (p.č. 4618 ,4617,4616) ,v lokalite Kotlisko, Záhradné /p.č. 3a,4,5,6 /kde bolo potrebné šetrne uvoľniť následný porast zmladenia buka, javora a jedle. V tomto roku bola prevedená aj plánovaná výchovná ťažba-prebierky na ploche 0.85 ha v lokalitách Ukáčová, Kotliská. 

V poraste č .4625a v lokalite Čachovo, vznikla v priebehu roka požiadavka na výrub živých stromov v rámci úpravy lyžiarskeho areálu ,a približovacej – protipožiarnej cesty. Tento výrub nebol uvedený v platnom lesnom hospodárskom pláne , a tak PS požiadalo Okresný úrad v Banskej Bystrici, odbor lesný a pozemkový o povolenie mimoriadnej ťažby. Povolenie nám bolo udelené a mimoriadna ťažba v objeme 2 m3 bola vykonaná v mesiaci november.

 

Zalesňovacie práce.

Na jar a na jeseň bolo v lokalitách Obecná hora, Záhradné, Hlávková vysadených 1600 ks smreka obyčajného , 400 ks smrekovca opadavého , a 300 ks buka lesného  t.j. spolu 2000 ks sadeníc na ploche 0,57 ha . Plán - 3200 ks sadeníc , nebol splnený z dôvodu  vyššieho skutočného výskytu prirodzeného zmladenia. Prirodzeným zmladením – čiže náletom zo semena materských porastov sa  zalesnila plocha 0,28 ha.

 

Ochrana mladých lesných porastov.

Nazabezpečené mladé lesné porasty boli ochránené pred burinou v mesiacoch jún, júl vyžíňaním a podĺa potreby aj opakovane v mesiaci september, sumárne na ploche 8,10 ha . Ochrana pred odhryzom zverou náterom repelentnou látkou Morsuvin, a Cervacol , najmä na ihličnatých sadeniciach sa vykonala v mesiacoch október - november na ploche 9,10 ha .

 

Príprava plôch na sadbu (uhadzovanie a pálenie haluziny).

V lokalitách Skalka, Záhradné boli plochy po predchádzajúcej ťažbe upravené na sadbu a vyčistené od využiteĺných zvyškov po ťažbe na ploche 0.50 ha.

Prerezávky a výseky nežiadúcich drevín  boli v tomto roku prevedené v lokalitách Majerove zeme, Trosky, Skalka, sumárne na ploche 9,42 ha.Plán /14.04 ha/ na tento rok nebol splnený z dôvodu nedodstatku spoľahlivých pracovníkov na vykonanie týchto prác. 

Ochrana lesa.

Pozornosť sa venovala najmä ochrane pred podkôrnym hmyzom pri drevine smrek obyčajný. . V lokalitách Škradno, Majerove zeme, Záhradné, Dbanka boli v mesiaci apríl aktivované feromónové lapače v počte 7 ks, kde sa sledoval odchyt podkôrnikov. Podĺa možností boli asanované zvyšky po ihličnatej ťažbe pálením.

 

Ostatné práce

 

Plán lesohospodárskych činností v ZUPS Selce na rok 2019.

Plán bol zostavený podľa stavu a potrieb lesných porastov v zmysle platného lesného hospodárskeho plánu platného na roky 2010-2019 , a platného projektu starostlivosti o lesné pozemky s platnosťou na roky 2017-2019.

Ťažba drevnej hmoty.

V roku 2018 sa plánuje vyťažiť spolu 1448 m3 drevnej hmoty – hrúbia, z toho na ihličňany pripadá 317 m3 , a na listnáče 1121 m3.

Do ťažby v tomto roku sú zahrnuté aj pozemky ktoré boli prevedené do lesa v v lokalitách  Ukáčová v objeme 120 m3 , prevažne formou výberu.

Vo Farskej hore je navrhnutá ťažba v objeme 200 m3 , v lokalite za Hlávkovou pred Ruským skladom. V obecnej hore v lokalite Táliky je plánovaná v objeme 300 m3, na Troskách v objeme 400 m3, v časti Skalka v objeme 180 m3. Jedná sa o rubné ťažby s cieľom vytvoriť dobré podmienky pre prirodzené zmladenie.

 Tak ako po iné roky, aj v tomto roku plánujeme tzv.“ kalamitnú rezervu“ v porastoch s vyšším zastúpením smreka , najmä v lokalitách Majerove zeme, Záhradné celkove v objeme  100 m3, s cieĺom spracovať zistené chrobačiare,a poškodené stromy

Výchovná ťažba prebierka je navrhnutá v piatich porastoch porastoch  kde je ju nutné vykonať na ploche 3,50 v lokalite Bánovka,  Malá dolinka a Ukáčová

V rámci uspokojovania požiadavok členov pozemkového spoločenstva na palivové drevo , plánujeme v tomto roku pripraviť 100 prm listnatého štiepaného dreva na odvoznom mieste v lokalite Trosky vSelčianskej doline. Podielnikom poz. spoločenstva bude umožnené si vychystať palivové drevo aj v rámci samovýroby zo zvyškov po ťažbách ,ako aj z plánovaných výchovných ťažieb –prebierok, ak si zabezpečia na prípadné pilčícke práce pracovníkov s platným pilčíckym osvedčením. Takto sa kalkuluje spracovať okolo 400prmpaliva.

Zalesňovacie práce.

V tomto roku sa plánuje umelo vysadit 200ks smreka, , 1500 ks duba , a 300 ks buka, spolu 2000ks sadeníc na ploche 0,82 ha v lokalitách, Záhradné, Majerove zeme. Zalesniť plánujeme v jesenných mesiacoch.

Ochrana mladých lesných porastov.

Nezabezpečené mladé lesné porasty , najmä výsadba z umelej obnovy, musia byť kvôli ich zdarnému vývoju ošetrované pred nepriaznivým vplyvmi okolia.

Ochrana pred nežiadúcim vplyvom vegetácie výžinom, sa plánuje na ploche 8,50 ha, pričom najmä v porastoch v cirkevnej hore je plánovaný  výžin previesť 2x v priebehu roka na ploche 1,10ha.

Ochrana pred poškodzovaním zverou odhryzom je plánovaná na ploche 8,60 ha , a to náterom repelentnou látkou .

Prerezávky ,výseky nežiadúcich drevín.

Vzhľadom na to , že v roku 2018 nebol splnený plán týchto činností , z dôvodu nedostatku  spoľahlivých  pracovníkov , tieto práce bude nutné v tomto roku vykonať na ploche 20.51 ha.        .

 

Príprava plôch na obnovu lesa – uhadzovanie haluziny.

Odkryté plochy po predchádzajúcich ťažbách  plánujeme vyčistiť od spracovateľných zvyškov po ťažbe, a pripraviť na umelú  výsadbu na ploche 1,15ha. Do tejto činnosti spadá aj uvoľňovanie a úprava následného mladého lesného porastu z prirodzeného zmladenia.

Ochrana lesa .

Ochranu porastov pred nepriaznivým vplyvom podkôrnym hmyzom najmä u dreviny smrek  plánujem zabezpečiť  včasným spracovaním postihnutých stromov, asanáciou zvyškov po ťažbe, aktiváciou aspoň 10 ks feromónových lapačov ( Majerove zeme,Záhradné, Škradno), a 3 ks lapákov ( nemčianska dolina, Majerove zeme)

Ostatná činnosť.

V roku 2019 pre lesné pozemky v užívaní ZUPS Selce bude vyhotovený v zmysle platného zákona o lesoch ,program starostlivosti o les ktorý bude mať platnosť na obdobie rokov 2020-2029. Pre nás s tým vznikajú následné povinnosti:

-  Obnoviť vlastnícke , porastové hranice farebným značením v teréne a údržbou hraničných kopcov

-  Pripraviť podklady potrebné na vypracovanie programu starostlivosti o les, ako návrhy na nové ochranné lesy, návrh na účelové lesy, zosúladenie stavu katastra    nehnuteľností so stavom v teréne( t.j. napr. prevod poľnohosp. pozemkov porastených lesom do lesného pôdneho fondu)

- zabezpečiť udržiavanie jestvujúcich a vytvorenie nových prístupových lesných ciest, ktoré budú slúžiť pri ťažbách a obhospodarovaní porastov ale aj ako protipožiarne prístupové cety.

 

 

 

Dňa 9.marca 2019 zostavil Jozef Segeč-OLH

Za výbor ZUPS                     Dušan Mesík -predseda ZUPS Selce