Obhospodarovanie

Obhospodarovanie lesov lesného celku (LC) Selce Združením urbariátu, pozemkové spoločenstvo Selce (ZUPS).

 

Podľa účinnosti zákona č. 229/91 Z.z. o prevode vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu a lesnému majetku, zaniklo právo užívania lesov štátnym lesom, ktoré právo nadobudli zákonom SNR č. 81/1949 Z.z.

Po vykonanej reprivatizácii, t.j. vrátení lesného majetku v k.ú. Selce bývalému Urbariátu Selce, Pasienkovému spoločenstvu Selce a Kuriálnemu spolku Selce, ako aj obci Selce a Rímsko-katolíckej farnosti Selce v rokoch 1993-4, začalo novovzniknuté spoločenstvo "Združenie urbariátu, pozemkové spoločenstvo Selce", vykonávať lesnícku činnosť na všetkých uvedených lesných majetkoch.

Rozloha lesov jednotlivých majetkových subjektoch zaradených do jednotlivých kategórií lesov je nasledovné:

 

Majetkový subjektSpôsob užívaniaVýmera lesa v haKategórie lesov (v ha)
Výnosové Účelové Ochranné
Urbár V správe ZUPS Selce 179,61 157,96 12,50 9,15
Pasienkové V správe ZUPS Selce 10,02 10,02 0 0
Kuriál V správe ZUPS Selce 29,52 7,76 7,99 13,77
Obec Selce V nájme ZUPS Selce 8,33 8,33 0 0
Ríms.-kat. cirkev Selce V nájme ZUPS Selce 37,25 32,18 5,07 0
Celkom LC Selce: 264,73 216,25 25,56 22,92

 

Lesy LC Selce orograficky patria do pohoria Nízkych Tatier a sú súčasťou jeho Juhozápadného cípu.

Poloha lesných porastov sa nachádza v nadmorských výškach od 400 m/n.m. v časti "Škrádno" a  do 850 m/n.m. v časti "Ruský Sklad".

V zastúpení hospodárskych drevín je pomer ihličnatých drevín k listnatým 60 : 40. Pri ihličnatých drevinách dominuje smrek , u listnatých buk.