Dôležité oznamy www.urbar-selce.sk

Termín konania Valného zhromaždenia

Výbor ZUPS oznamuje svojim členom že Valné Zhromaždenie, Združenia Urbariátu, pozemkového spoločenstva Selce sa bude konať 27.4.2019 vo veľkej sále Kultúrneho domu v Selciach o 10,00 hod.

Postup pri samovýrobe dreva v ZUPS SELCE

Záujemca o samovýrobu dreva v ZUPS SELCE sa nahlási v stránkový deň v kancelárii Združenia u lesníka, ktorý ho zapíše do poradovníka na chystanie dreva.

Stránkové dni

Stránkový deň kancelárie ZUPS SELCE je každý pracovný PIATOK od 9:00 - do 12:00 hod., na prízemí budovy kultúrneho domu v Selciach (bývalé kaderníctvo)

Ochrana osobných údajov

Ochranu údajov fyzických osôb zakotvuje článok 19 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky, v zmysle ktorého má každý právo na ochranu pred neoprávneným zhromažďovaním, zverejňovaním alebo iným zneužívaním údajov o svojej osobe.

Od 1.5.2011 sme sa stali plátcami DPH. // každý pracovný PIATOK // od 9:00 - do 12:00 hod.