Postup pri samovýrobe dreva v ZUPS SELCE

1. Záujemca o samovýrob u dreva v ZUPS SELCE sa nahlási v stránkový deň v kancelárii združenia vu lesníka, ktorý ho zapíše do poradovníka na chystanie dreva.

2. Lesník vydá povolenku na somovýrobu s určením lokality porastu a termínu samovýroby dreva. Povolenka má platnosť 30 kalendárnych dní.

3. Po nachystaní dreva lesník odoberie (zmeria) množstvo a určí cenu.

4. V najbližší stránkový deň je potrebné prísť do kancelárie združenia uhradiť u pokladníka ZUPS určenú sumu za drevo. Pokladník výstaví náležité doklady (faktúru, dodací list, príjmový pokl. doklad).

5. Po uhradení sumy za drevo si ho samovýrobca môže z hory odviezť.

Upozornenie: Ak sa porast nachádza v lokalite zabezpečenej závorou je potrebné si vyžiadať od lesníka ZUPS kľúč.