Postup pri samovýrobe dreva v ZUPS SELCE

1. Záujemca o samovýrobu dreva v ZUPS SELCE sa nahlási v stránkový deň v kancelárii združenia u lesníka, ktorý ho zapíše do poradovníka na chystanie dreva.

2. Lesník vydá povolenku na somovýrobu s určením lokality porastu a termínu samovýroby . Povolenka má platnosť 30 kalendárnych dní.

3. Po nachystaní dreva lesník odoberie (zmeria) množstvo a určí cenu. S dokladom o odobratí dreva treba prísť v Pondelok od 16,00 do 18,00 hod. do kancelárie ZUPS .

4.Na základe dokladu o pôvode dreva pokladníčka vystavý doklad na úhradu / poštovú  zloženku /.

5. Po uhradení sumy za drevo si ho samovýrobca môže z hory odviezť. /za dohľadu lesníka /

Upozornenie: Ak sa porast nachádza v lokalite zabezpečenej závorou je potrebné si vyžiadať od lesníka ZUPS kľúč.