Valné zhromaždenie ZUPS Selce za rok 2019

V čase mimoriadnych opatrení, súvisiacich s pandémiou vírusu COVID-19, pristúpilo MPRV SR k vypracovaniu novely zákona o Pozemkových spoločenstvách. V zbierke zákonov SR  bol vyhlásený zákon č. 91/2020 Z.z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 97/2013 Z.z. o Pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov.

V situácii, kedy je vyhlásená mimoriadna situácia a kedy je obmedzená sloboda pohybu a pobytu a právo na pokojné zhromažďovanie sa , bolo pre naše Združenie Urbariátu, pozemkové spoločenstvo v Selciach problematické plniť niektoré úlohy a zákonom uložené povinosti, pretože sme sa nemohli zísť na Valnom zhromaždení. Valné zhromaždenie každoročne schvaľuje účtovnú závierku ako aj iné úlohy ktoré vyžaduje bežná prevádzka spoločenstva a ktoré sú zmluvou o spoločenstve, či stanovami  zverené práve Valnému zhromaždeniu.

Novela zákona o PS preto vykonala nasledovné úpravy platné počas mimoriadnych opatrení proti koronavírusu v roku 2020:

Dočasne prechádza na výbor združenia právo vykonať úkony, na ktoré je potrebné schválenie Valným zhromaždením, za podmienky že nevykonaním týchto úkonov by hrozilo nedodržanie zákonom stanovených lehôt, alebo by spoločenstvu hrozilo uloženie sankcií za nesplnenie zákonnej povinnosti. Preto výbor združenia na svojom zasadnutí dňa 21.8.2020 mal v rokovacom programe  Bod 10 schválenie hospodárskeho výsledku združenia za rok 2019. V Uznesení pod písmenom B z tohto rokovania jednohlasne schválilo:

- učtovnú závierku za rok 2019

 - správu Dozornej rady za rok 2019 

 - inventarizáciu majetku ZUPS k 31.12.2019

- správu o lesohospodárskej činnosti za rok 2019

- plán lesohospodárskej činnosti na rok 2020.

Na základe vypracovaných podkladov ekonómkou ZUPS,  predseda združenia p.Mesík podrobne informoval členov výboru o výnosoch a nákladoch združenia v roku 2019. Celkové výnosy predstavovali čiastku 41 620,21 € a náklady čiastku 38 942,33 €, za rok sme teda hospodárili zo ziskom 2 677,88 €. Pre rok 2020 bola  vytvorená pestevná rezerva vo výške  4 093,- €. K 31.12.2019 predstavovala čiastka na vyplatenie podielov 65 496,06 € čo je predpoklad po ukončení roku 2020 na vyplatenie dividend po schválení na Valnom zhromaždení.

Anna Luptáková predsedníčka Dozornej rady predniesla správu za rok 2019. V správe zdôraznila že DR  pracovala podľa plánu činnosti, ktorý sa zameriaval na vyhodnotenie úloh a prijatých uznesení z VH a zo zasadnutí výboru ZUPS. Dozorná rada kontrolovala peňažný denník, účtovníctvo a peňažné prostriedky. Konštatovala že stav peňažných prostriedkov je v súlade s peňažným denníkom, pokladničnými dokladmi a výpisom účtu v peňažnom ústave. Vykonala aj kontrolu zmlúv, faktúr a dohôd za rok 2019. K 31.12.2019 bola prevedená fyzická inventúra hmotného a nehmotného majetk, peňažných prostriedkov, pohľadávok a závôzkov. Na záver predsedníčka DR doporučila členom výboru schváliť účtovnú závierku za rok 2019

Predseda združenia p.Mesík poďakoval členom výboru, členom Dozornej rady , členom komisií , pracovníkom v lesohospodárskej činnost, nášmu OLH p.Ing.Segečovi dodávateľom a odberateľom za vykonanú prácu v roku 2019 a poprial im veľa pracovných úspechov a pevné zdravie do Nového roku.

 

V Selciach 31.12.2020 

predseda ZUPS Selce  Dušan Mesík